Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

GE’s Strategi 2025

Kort resumé af Grønlands Erhvervs 2025-strategi

Executive summary

Grønlands Erhverv (GE) er Grønlands toneangivende interesseorganisation, der siden 1966 har arbejdet for erhvervslivets vilkår og rammer. Foreningen står på fire grundsøjler, der med strategien styrkes af et øget fokus på bæredygtig udvikling:

GE er en stærk stemme i civilsamfundet og værner om denne funktion. I vores DNA ligger at vi er en bærende part i arbejdsmarkedets autonomi.

Foreningen oplever medlemsfremgang, og strategien understøtter en videreudvikling heraf; både ved at arbejde med rekruttering og ved at sættes fokus på hvilket produktudbud, foreningens medlemmer løbende har behov for. GE ønsker at være dynamisk og følge med tiden, og ved at foreningen og erhvervslivet står overfor vigtige generationsskifter, som kræver at foreningen kan følge med, så den også er en værdifuld forening for fremtidens erhvervsfolk.

Med en stor medlemsskare ligger også en iboende risiko for interne konflikter, hvilket er et grundvilkår for foreningens arbejde. Foreningen finder sin styrke i sin diversitet, og strategien understøtter bl.a. igennem et øget kommunikationsfokus, at der skabes rummelighed og forståelse – selv når mange interesser kommer i spil. 

Strategien udnytter de muligheder som bl.a. sociale medier giver i forhold til at føre en aktuel kommunikation og holde GE´s synspunkter og budskaber ajour. Et kommende fokus på bæredygtighed og klima i omverdenen skaber nogle muligheder, og strategien indarbejder derfor begge dele i sit fundament. Med en styrket kommunikation skabes der også bedre forudsætninger for at bringe hovedstad og kyst tættere sammen.

Mission

Missionen beskriver den opgave GE er sat i verden for at udføre. GE har med sin mission sat fokus på både nutiden og fremtiden, og den styrke, der ligger i at være et stærkt fællesskab:

Grønlands Erhverv arbejder i nutiden, i hverdagen, men vores sigtekorn er rettet mod fremtiden.

Vi skaber igennem et stærkt fællesskab indflydelse, som vi bruger til at sikre at bæredygtig erhvervspolitik og -udvikling altid har en plads på den politiske dagsorden til gavn for Grønland, erhvervslivets rammer og foreningens medlemmer.

Vi arbejder for vækst, tager initiativ og er ikke tilskuere til udviklingen, men tager aktivt ansvar på den rejse Grønland som samfund og demokrati er på. Vi er civilsamfundets stemme i udviklingen af erhvervslivets rammebetingelser.

I 2025 er GE´s rolle som et vigtigt fundament i civilsamfundet gjort endnu tydeligere for både medlemmer og omverden.

Vision

Visionen er GE´s langsigtede mål og den sætter fokus på hvordan et stærkt erhvervsliv med gode stabile rammer, medvirker til at skabe et økonomisk uafhængigt Grønland:

Grønlands Erhverv vil indtage en bærende rolle i at forme et økonomisk stærkt Grønland. Vi skaber erhvervspolitiske resultater og en bæredygtig erhvervsudvikling baseret på økonomisk og social vækst.

GE arbejder på et faktuelt oplyst grundlag, for at sikre den bedst tænkelige position i den offentlige debat. GE søger dialog, og fastholder overfor landets politikere, at denne “søgen” kun fungerer, så længe der er nogen der vil have en dialog med erhvervslivet. GE er derfor målrettet og udviser respekt i sin kommunikation, så foreningen ikke udelukker sig selv fra at kunne tage part i debatten og dermed udviklingen.

Foreningen agerer indenfor rammerne af fire styrende principper, der er generiske for interesseorganisationer, men tilpasset den identitet GE ønsker og den virkelighed der arbejdes indenfor:

 1. GE skal drives lige så effektivt som en privat virksomhed
 2. GE skal løbende produktudvikle og levere den/de vare(r) som medlemmerne efterspørger
 3. GE skal dyrke foreningsidentiteten og den fælles fortælling
 4. GE skal være politisk orienteret, og orientere og tilpasse sig trends, politik, medier, medlemmer og tendenser generelt, så der skabes politiske resultater

Indsatsområder

Strategien er bygget op om fire indsatsområder, der medvirker til at prioritere strategiens fokus. De tiltag der iværksættes, relaterer sig til indsatsområderne:

Bæredygtighed

Strategien adresserer det øgede fokus som både det globale samfund og i tiltagende omfang også det grønlandske erhvervsliv har på bæredygtig udvikling, være sig social, økonomisk eller miljø/klimamæssig bæredygtighed. Af særlig interesse for Grønland er også den biologiske bæredygtighed, der er en forudsætning for at Grønland fortsat kan have et effektivt og langsigtet fiskeri.

Indsatsen for bæredygtighed understøtter strategiens indsatsområder og GE´s eksistensberettigelse som beskrevet via FN´s bæredygtighedsmål med særligt fokus på mål 4, 8, 11 og 14:

Eksekvering af strategien

Strategien udleves igennem handlingsplaner, der understøtter indsatsområderne – handlingsplanerne udarbejdes og genbesøges løbende. I strategiens første udkast foreligger inspiration til 26 handlingsplaner. Nogle af planerne er:

 • Bosætnings- og demografianalyse
 • Kommunikationsstrategi
 • Fokus på hovedstad og kyst forholdet
 • Rekrutteringsstrategi
 • Interessentanalyse
 • Udvikling af Future Greenland konferencekonceptet
 • Tilvejebringelse af data til at understøtte bæredygtigheds- og klimaindsatsen

Strategien er godkendt af Grønlands Erhvervs bestyrelse i januar 2022 og har en levetid frem til og med 2025 med årlige revisioner af mål og handlinger.

Den helt korte version

Det er målet at både formandskab, direktion og medarbejdere i Grønlands Erhverv skal kunne gengive den samlede strategi med max 50 ord.

Grønlands Erhverv er både nutidens og fremtidens stærkeste erhvervsorganisation, der frem til 2025 sætter særligt fokus på kommunikation, fremtidens erhverv, generationsskifte og medlemmer & service, som særlige indsatsområder. GE værner om foreningens fællesskab i arbejdet for et økonomisk uafhængigt Grønland. Økonomisk og social bæredygtighed er rammen om de valg strategien foretager.

Bliv medlem af GRØNLANDS ERHVERV

Få adgang til vores mange medlemsfordele.

HOLD DIG OPDATERET

Få seneste nyt i din indbakke.

Cosmos & Co.