Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

VEJLEDNING OM GE´S JURIDISKE BISTAND

Brug for juridisk bistand?

GE’s medlemmer har gode medarbejdere, som kan løse de fleste af virksomhedens problemstillinger, som virksomheden står overfor til daglig. Men nogle gange støder virksomheden ind i særlige problemstillinger, hvor det kan være fornuftigt at indhente juridisk bistand udefra.

GE’s jurister har opbygget stærke kompetencer og har stor erfaring inden for følgende fire hovedområder, hvor mange virksomheder efterspørger juridisk bistand:

1.       Udbudsret (fx licitationsmateriale, tilbudslov, AP95)

2.       Personalejura (fx overenskomster, ferielov, barselsregler)

3.       Selskabsetablering og registrering (fx næringslov, aktie- og anpartsselskabsloven, GER)

4.       Markedsføring-, konkurrence- og køberet (fx reklamer, kampagner, reklamation)

Derudover beskæftiger GE’s jurister sig naturligvis også med al mulig anden lovgivning, lige fra skat til levnedsmiddelkontrol. Hvis sekretariatet ikke selv kender svaret på spørgsmålet, ved de formentlig hvem man så kan kontakte. Så GE’s medlemmer er altid velkomne til at kontakte sekretariat – uanset hvad det drejer sig om.

I det følgende præsenteres GE juridiske ydelser inden for hvert af disse hovedområder.

Øvrige juridiske opgaver

Foruden den konkrete medlemsrådgivning løser GE’s jurister også en række opgaver, der knytter sig til GE’s almindelige varetagelse af medlemmernes fælles interesser. Det gælder blandt andet:

–          Udarbejdelse af høringssvar vedr. forslag til love, bekendtgørelser og redegørelser

–          Indgåelse af overenskomster

–          Arrangering af juridisk-faglige gå-hjem møder

–          Undervisning af medlemmers medarbejdere

–          Tilbud af kurser vedr. AP 95 o.lign.

Sager af egen drift og principielle sager

Det er yderst sjældent, at GE’s jurister tager sager op af egen drift. Tilsvarende kan det heller ikke forventes, at GE er bekendt med alt hvad der sker i Grønland og kan holde øje med alle sager. Det kræver således en henvendelse til sekretariatet, hvis man ønsker, at GE går ind i en konkret sag.

I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at såfremt GE’s juridiske bistand ønskes i en sag, skal det præciseres, hvilken form for bistand der ønskes fra GE’s jurister. Ved fremsendelse af meget materiale, skal GE endvidere henstille til, at det præciseres, hvilken del af materialet, der knytter sig til problemstilingen. Det sker, at GE får ’en sort plasticsæk’ med hundredevis af dokumenter i et synderligt rod.

En videresendelse af noget materiale til GE uden nogen nærmere beskrivelse af, hvorledes medlemmet ønsker GE’s deltagelse i sagen, vil derfor blot blive betragtet som en orientering.

Ikke mindst af hensyn til ressourcer vil GE yderst sjældent være mandatar ved retssager på vegne af et medlem. Det vil dog kunne ske, hvis der er tale om en meget principiel sag, som har stor betydning for et større antal medlemmer.

Sekretariatet vurderer, om en sag kan betragtes som principiel. Hvis det er tilfældet vil indstillingen blive forelagt for GE’s hovedbestyrelse, som herefter endelig beslutter, om GE skal føre retssagen.

I tilfælde hvor sekretariatet har afvist en sag, kan sekretariatets beslutning blive forelagt for GE’s hovedbestyrelse, som herefter træffer endelig beslutning, om hvorvidt GE skal gå ind i retssagen.

Udbudsret

Licitationsmateriale

Hvis et GE medlem bliver usikker på, hvordan et udbud skal forestås, kigger GE’s jurister gerne på de konkrete dele af materialet, som virker uklare. Hvis det tidsmæssigt er muligt, tager GE gerne kontakt til udbyderen for at få afklaret eller forbedret udbudsmaterialet. GE skal derfor opfordre sine medlemmer til at kontakte GE’s jurister hurtigst muligt ved uklart eller uhensigtsmæssigt materiale, så udbuddet evt. kan blive forbedret inden tilbudsgivningen. Det er altid meget sværere at ændre på noget, når der først er givet tilbud.

Tilbudsgivning og tildeling af kontrakter

Såfremt GE’s medlemmer mener, at udbudsgiver ikke overholder enten udbudsmaterialet, tilbudsloven eller AP 95, kan GE’s jurister kontaktes med henblik på, at de kommer med deres vurdering af sagen. Ved fremsendelse af materiale, skal det præciseres, hvilken del af materialet, som ikke ses overholdt.

Hvorvidt en sag bør indbringes for Klagenævnet for Udbud eller for domstolene vil altid være en vurderingssag. GE’s jurister giver gerne deres vurdering af sagen, men virksomheden skal altid holde sig for øje, at der er procesrisiko ved begge dele.

Såfremt et medlem vælger at få en advokat eller tilsvarende til at se på sagen, vil GE som udgangspunkt trække sig ud af sagen.

Fortolkning af kontrakter og udbudsmateriale

Hvis der opstår problemer i kontraktperioden, kan GE’s jurister kontaktes om afgive deres vurdering af hvorvidt kontrakten, AP 95 eller lign. er overholdt. I byggesager har GE mulighed for at kontakte Dansk Byggeri for at få en yderligere vurdering af sagen.

I tilfælde af at en sag er gået i hårdknude mellem to medlemmer, kan GE kontaktes med henblik på, at GE’s jurister fungerer som mæglingsmand i sagen. Derved kan en sag blive løst forholdsvist hurtigt og uden store omkostninger for begge parter.

Personalejura

Overenskomstfortolkning

GE’s jurister står naturligvis til rådighed ved spørgsmål om GE’s overenskomster, fx hvem der er omfattet, indholdet og generelle fortolkningsspørgsmål.

For GE som overenskomstpart er det også nødvendigt, at medlemmerne tilkendegiver, hvis overenskomsterne indeholder uhensigtsmæssigheder eller bestemmelser, som er praktisk umulige at følge.

Lovfortolkning

Der findes lovgivning, som arbejdsgiveren ikke kan fravige, fx ferie og barselsregler. Hvis et GE medlemmer bliver usikker på lovens rækkevidde eller forståelsen af enkelte bestemmelser, kan GE’s jurister naturligvis kontaktes.

Ansættelse og afskedigelse

I forbindelse med ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere kan der fx opstå spørgsmål om kontraktens udformning og indhold eller længden af opsigelsesvarsel og afskedigelsens indhold. I disse tilfælde er der hjælp at hente på GE’s hjemmeside med paradigma på ansættelseskontrakt o.lign eller ved henvendelse til GE’s jurister.

Undervisning

Hvis medlemmer har særlige overenskomster, som gælder for dem eller kan samle flere medarbejdere som et kursus om personalejura vil være gavnligt for, er der mulighed for, at GE’s jurister sammensætter et undervisningsprogram for disse medarbejdere.

Selskabsetablering og registrering

Virksomhedsopstart

Såfremt en virksomhed, der som medlem ønsker at etablere sig i Grønland eller starte op i Grønland, står GE’s jurister til rådighed med svar på spørgsmål om, hvilke regler der skal overholdes.

Tilsyn

Hvis GE’s medlemmer bliver opmærksomme på, at der findes virksomheder i Grønland, som ikke overholder gældende regler for etablering og registrering, er medlemmer velkommen til at kontakte GE, som herefter vil gå videre med sagen, herunder kontakte politiet. Derved bliver det ikke det enkelte medlem, som kommer til at fremstå om anmelder af sagen, men derimod GE.

Oplysning om regler for etablering

GE bliver løbende kontaktet af journalister, arbejdsgiverorganisationer og virksomheder udenfor Grønland, der ønsker at vide, hvilken lovgivning der gælder i Grønland i forbindelse med selskabsetablering. GE’s jurister bruger en del ressourcer på at oplyse om det – ikke mindst for at beskytte GE’s medlemmer, som allerede har etableret sig og overholder gældende lovgivning.

Markedsføring-, konkurrence- og køberet

Overholdelse af lovgivning

Inden iværksættelse af markedsføringskampagner, indgåelse af aftaler eller udfærdigelse af kontrakter vil et medlem kunne blive rådgivet af GE’s jurister om, hvorvidt det planlagte initiativ vil være i strid med gældende lovgivning.

Nye regler eller domspraksis

Ved indførelse af nye regler eller domspraksis vil GE’s jurister oplyse GE’s medlemmer om ændringer enten via nyhedsbrev, gå-hjem møde eller vejledninger på hjemmesiden.

Bliv medlem af GRØNLANDS ERHVERV

Få adgang til vores mange medlemsfordele.

HOLD DIG OPDATERET

Få seneste nyt i din indbakke.

Cosmos & Co.