Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Etiske regler

 

1. Formålet med etiske retningslinjer

De etiske retningslinjer for GE´s medlemmer tjener følgende overordnede formål:

 • De skal sikre Grønlands Erhvervs omdømme og troværdighed over for samfundet, kunderne og samarbejdspartnere.
 • De skal fremme iværksættelse af foranstaltninger til sikring af, at virksomhederne overholder deres samfundsmæssige forpligtelser.
 • De skal fremme iværksættelse af foranstaltninger til sikring af at virksomhederne overholder deres forpligtelser og loyalitetskrav i henhold til GE´s vedtægter.

Manglende overholdelse af de etiske retningslinjer giver bestyrelsen mulighed for at iværksætte en række sanktionsforanstaltninger over for et medlem, der efter bestyrelsens vurdering ikke lever op til de etiske retningslinjer ved væsentlige eller grove overtrædelser heraf. Foranstaltningerne kan også have karakter af initiativer, der proaktivt skal medvirke til, at overtrædelser ikke finder sted.

De etiske retningslinjer udgør en enslydende ramme for alle brancheudvalg. Brancheudvalgene kan i relevant omfang præcisere de etiske retningslinjer for så vidt angår branchespecifikke forhold og iværksættelse af foranstaltninger til at fremme overholdelsen af retningslinjerne.

2. Kunderne

Den vigtigste samarbejdspartner for et medlem af Grønlands Erhverv er kunden. Medlemmet skal behandle kunden som en ligestillet part.

Hvis et aftale-/kontraktforhold skal have et forløb, der er godt for alle involverede parter, er det nødvendigt med fornuftige, formelle aftaler; men lige så vigtigt er det, at parternesholdninger afspejler åbenhed, ærlighed og troværdig samarbejdsvilje.

De etiske regler er udtryk for sådanne holdninger, og de sætter en standard for, hvad kunder og andre samarbejdspartnere kan forvente af medlemmer af Grønlands Erhverv.

Et medlem af Grønlands Erhverv skal blandt andet

 • kun påtage sig en opgave, hvis medlemmet har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at udføre opgaven korrekt og rettidigt
 • benytte sig af samarbejdspartnere, der er i stand til at opfylde de samme krav
 • samarbejde aktivt og positivt med kunden og dennes rådgivere med henblik på en fælles optimering af kontraktforløbet i overensstemmelse med de indgåede aftaler
 • orientere sin kunde, hvis en foreskreven løsning ikke skønnes at være fagmæssigt korrekt og i øvrigt vejlede kunden efter dennes bedste interesse
 • gennem en åben og fair samarbejdsform medvirke til, at blandt andet eventuelle uoverensstemmelser løses på den mest hensigtsmæssige måde.

3. Samfundet

Medlemmer af Grønlands Erhverv opfatter den offentlige sektor og det private erhvervsliv som samarbejdspartnere, der har gensidig gavn af tæt og åben dialog.

Et medlem af Grønlands Erhverv skal overholde de samfundsmæssige forpligtelser og lovgivningen, herunder sikre sig ikke at have forfalden gæld til det offentlige.

4. Medarbejderne

Et medlem af Grønlands Erhverv skal blandt andet

 • arbejde for et godt arbejdsmiljø i virksomheden, så arbejdsglæden øges, nedslidningen mindskes, og antallet af ulykker minimeres
 • med udgangspunkt i de gældende overenskomster udøve ledelsesretten på en forsvarlig måde med det sigte at knytte virksomhed og medarbejdere bedst muligt sammen
 • sikre, at der ikke sker forskelsbehandling af medarbejdere på grund af race, nationalitet og køn, og samtidig arbejde for, at virksomheden gøres rummelig for alle arbejdsvillige

5. Kollegerne

Et medlem af Grønlands Erhverv skal blandt andet

 • optræde som en god kollega i overensstemmelse med gældende kutymer
 • ved anvendelse af underleverandøreroptræde på samme måde overfor underleverandørerne, som medlemmet selv forudsætter, at medlemmets egen kunde opfører sig. Det indebærer, at medlemmet skal være i stand til at beskrive sit behov som grundlag for et rimeligt efterfølgende samarbejdsforhold ved at overholde indgåede aftaler.
 • i sager, hvor medlemmet er underleverandør, opføre sig på samme måde over for hovedleverandøren som beskrevet foran i afsnittet om forholdet til kunderne.

6. Andre samarbejdspartnere

Et medlem af Grønlands Erhverv skal

 • i forholdet til leverandører, håndværkere og rådgivere opføre sig på en sådan måde, at der sker en rimelig hensyntagen til samarbejdspartnerens interesse i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

7. Overtrædelse af de etiske regler

Enhver, der som involveret part i en konkret sag føler sig krænket ved en overtrædelse af reglerne, kan indbringe spørgsmålet for Grønlands Erhvervs bestyrelse.

Bestyrelsen kan afvise sager.

8. Bestyrelsens sanktionsmuligheder

Bestyrelsen kan ved overtrædelse af de etiske retningslinjer iværksætte en række foranstaltninger:

Henstilling

1)     Bestyrelsen kan fremsende henstillinger til medlemsvirksomheder ved mindre grove overtrædelser, som ikke påvirker organisationens omdømme og troværdighed.

Advarsel/påbud

2)     Bestyrelsen kan fremsende advarsler eller udstede påbud til medlemsvirksomheder ved gentagne mindre grove overtrædelser, som ikke påvirker organisationens omdømme og troværdighed.

3)     Endvidere kan bestyrelsen fremsende advarsler ved grovere overtrædelser med påbud om, at virksomheden foranstalter tiltag med henblik på, at overtrædelsen ikke gentages, herunder at bestyrelsen orienteres om, hvilke foranstaltninger virksomheden har til hensigt at iværksætte.

4)     Advarsler anvendes også, når en virksomhed får en dom for korruption på ikke-topledelsesniveau. Advarslen indeholder krav om at iværksætte foranstaltninger, så der ikke sker gentagelse. Endvidere kan den, der har begået overtrædelsen, ikke bestride politiske poster i GE´s organisation. Efter 3 år kan vedkommende igen bestride politiske poster i organisationen.

5)     Advarsler anvendes, når en virksomhed får en dom for korruption ved førstegangsovertrædelser på topledelsesniveau. En sådan advarsel skal ligeledes indeholde krav om at iværksætte foranstaltninger, så det ikke gentages. Endvidere vil det ofte medføre, at toplederen ikke kan bestride politiske poster i GE´s organisation. Efter 3 år kan toplederen igen bestride politiske poster i organisationen.

Bøder

Bestyrelsen kan idømme mindre bøder overfor medlemsvirksomheder, der overtræder pkt. 1 tredje gang. Fjerde gang forhøjes bøden.

Bestyrelsen kan idømme mindre bøder overfor medlemsvirksomheder, der har tidligere har fået advarsler, jf. pkt. 3. Tredje gang forhøjes bøden.

Bestyrelsen kan idømme større bøder overfor medlemsvirksomheder, der ikke har sikret kontrol og opfølgning på de forhold, der er iværksat, jf. pkt. 4, hvis en gentagelse af overtrædelsen sker inden for 5 år.

Eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere medlemsvirksomheder, der overtræder pkt. 5, hvis den gentagne overtrædelse sker inden for 10 år.

Eksklusionen har en varighed på 2 år. Hvis der herefter ønskes genoptagelse i Grønlands Erhverv, skal der iværksættes foranstaltninger, således at der ikke sker gentagelse. Foranstaltninger skal dokumenteres overfor bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i øvrigt beslutte at ekskludere medlemmer, der handler på en måde, der strider mod foreningens formål. Sådanne tilfælde kan være

 • at et medlem flere gange overtræder pkt. 1 – 4
 • at en medlemsvirksomhed gentagende gange handler i strid med foreningens formål og etiske retningslinjer, uden at medlemmet, reagerer på dette på en passende måde.

Politiske poster

Ved politiske poster forstås medlemskab af hovedbestyrelsen, brancheudvalg, lokalforeningerne eller tillidsposter, hvor et medlem optræder på vegne af GE.

Hvornår skal bestyrelsen reagere?

Som udgangspunkt tager bestyrelsen ikke af egen drift sager op til behandling. Bestyrelsen iværksætter kun foranstaltninger på baggrund af følgende:

1)      Dokumenteret anmodning fra et medlem om at iværksætte foranstaltninger,

2)      Hvis et medlems overtrædelse offentliggøres i de offentlige medier eller

3)      Når et medlem får en dom for overtrædelse af lovgivningen

  Henstilling1. AdvarselMindre bødeStørre bødeVirksomhedstiltagMuligeksklusionPolitiskeposter
pkt. 1-2Mindre grov1. gang2. gang3. gang4. gang 5. gang 
pkt. 3Grov 1. gang2. gang3. gang 4. gang 
pkt. 4Dom forkorruption –Medarbejder 1.gang 2. gang (5 år)1. gang2. gang3. gang1. gang (3 år)2. gang (3 år)
pkt. 5Dom forkorruption –topledelse 1. gang  1. gang2. gang (10 år)1. gang (3 år)

Bliv medlem af GRØNLANDS ERHVERV

Få adgang til vores mange medlemsfordele.

HOLD DIG OPDATERET

Få seneste nyt i din indbakke.

Cosmos & Co.