GE byggeplads (83 of 85) 1.0

Nye standardvilkår til byggeriet

Byggeriet er i rivende udvikling både i omfang og kompleksitet i Grønland.

Gennem mere end 25 år har aftalegrundlaget for byggerier i Grønland været baseret på AP95 – den grønlandske version af AB92. AP95 udmærker sig ved at tage særlige hensyn til en række særlige grønlandske forhold som for eksempel udfordringer med vejrliget, forsinket ankomst af materialer (forsinket skibsankomst) og tvistløsning.

Udviklingen i byggemetoder og måderne at arbejde sammen på i forbindelse med større byggerier har i Danmark afstedkommet en revision af AB92, således at der nu er introduceret og ibrugtaget nye udgaver af aftalegrundlagene for byggeri og rådgivning. Det gælder AB18, som afløser AB92, ABT18, som afløser ABT93 og ABR18, som afløser ABR89.

De nye aftaler er taget i brug fra primo 2019, og de foreløbige erfaringer i Danmark er gode – ikke mindst den nye tvistløsningsmodel, som tilsigter at reducere antallet af voldgiftssager ganske betragteligt, er nyttig.

AP95 har lige så mange år på bagen, som AB92 havde i Danmark, da revisionen trådte i kraft, og det ses ved mange udbud, at ændringerne til AP95 har taget et ganske betydeligt omfang – givetvis for at imødekomme kravene til et tidssvarende aftalegrundlag og for at give potentielle tilbudsgivere mulighed for at konkurrere på tidssvarende vilkår.

De mange ændringer i aftalegrundlaget skaber mulighed for misforståelser og tvister, og da AP95 er af ældre dato og derfor ikke er fremtidssikker, ligesom det mangler noget af det internationale snit, som AB18 trods alt har mere af, er det en kraftig overvejelse værd at indlede arbejdet med en revision af AP95.

Revisionen kan med fordel tage afsæt i AB18 med tillæg af de tilføjelser og ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. Her tænker vi særligt på de tilføjelser og ændringer, som i forvejen er implementeret i AP95, jfr. ovenfor, og som relativt enkelt kan indarbejdes i en ny grønlandsk udgave af AP95.

Ved samme lejlighed er det relevant at se på mulighederne for at indføre et aftalegrundlag vedrørende totalentreprise og vedrørende rådgivning. I begge tilfælde kan der tages afsæt i ABT18 og ABR18, og særlige forhold for byggeri på Grønland kan tilføjes.

Et nyt sæt aftalevilkår vil være bedre i trit med moderne byggeri, det vil være mere fremtidssikkert og have et internationalt snit, som kan være med til at sikre konkurrencen.

Er der udfordringer eller ulemper ved at vedtage et nyt sæt aftalevilkår. Svaret er ja. Der er næsten altid træghed i forhold til at implementere og anvende nye vilkår til erstatning for et kendt sæt vilkår. I en overgangsperiode vil både gamle vilkår (AP95) og nye vilkår gælde, så byggeriets parter skal kunne håndtere begge vilkårssæt- dog ikke på de samme byggerier.

De nye vilkår i AB18 m.fl. er også lidt tungere at håndtere end AP95, men beherskes disse tungere processer, er fordelene større end ulemperne.

Der vil endvidere være arbejde forbundet med at vedligeholde og opdatere vilkårene, men her kan der tages afsæt i erfaringerne fra Danmark, hvor der vil ske revision med passende mellemrum og næste gang i 2023.

Sammenfattende er det vores opfattelse, at fordelene ved at lave nye aftalevilkår for totalentreprise, hoved- og fagentreprise samt rådgivning langt overstiger ulemperne ved at vedtage og anvende nye aftalevilkår, og vil være en klar fordel for alle byggeriets parter, hvorfor arbejdet med udfærdigelse af nye aftalevilkår bør igangsættes

Vi vil i en kommende artikel sætte fokus på, hvilke ændringer til AB18, der kan være relevante for at anvende dette aftalesæt i Grønland i stedet for AP95.

Den 5. maj 2022

Advokat Lars Gregersen, Horten               Advokat Peter Schriver, Nuna Advokater

Cosmos & Co.